Krbové sklo img
Keramické  ohýbané krbové sklo img

Všeobecný popis

Skleněná keramika se vyznačuje výjimečně nízkým součinitelem teplotní roztažnosti. Její jemná povrchová struktura je typická pro proces válcování skla. Během výrobního procesu může dojít k mírným vadám (např. vzduchové bublinky). Vztahuje se na ně kontrola kvality a nemají negativní vliv na funkci nebo užitnou hodnotu výrobku.

Díky své malé teplotní roztažnosti je keramické sklo odolné proti značným výkyvům teplot (změna a rozdíly teplot na povrchu i uvnitř skla).

   

Opracování

Keramické sklo může být mechanicky obráběno všemi metodami používanými při obrábění skla (např. vrtání). Je vhodné především na skla pokojových topných zařízení (kamna, krby).

Odolnost

Povrch keramických skel, používaných v kamnech, je velmi odolný proti poškození. Při provozu v kritických podmínkách (např. při vysokém obsahu síry v palivu) může dojít ke zmatnění skla. Před zahájením provozu je nutné provést praktické zkoušky.

Tepelné údaje

Průměrný součinitel lineární teplotní roztažnosti: (20-700 ºC)
α (20-700) = (0,0 ± 0,3) · 10-6 K-1

Odolnost proti rozdílům teplot (TUF)

Odolnost proti rozdílům teplot (TUF) definuje schopnost skla odolávat rozdílu teplot mezi horkým středem skla (zahřátá strana) a studeným okrajem skla (pokojová teplota).

Hodnota TUF se vypočítává standardní metodou. Jako hodnota TUF se uvádí rozdíl (v K) mezi maximální teplotou horkého povrchu skla, měřenou v jeho středu, a teplotou studeného okraje skla (pokojovou), při jejímž překročení dochází k prasknutí způsobenému tepelným pnutím.

Orientační hodnoty TUF pro použití, při kterých prasknutí skla není bezpečné (povrchy ve stavu typickém pro podmínky průměrného provozu).

  • Při krátkodobém zatížení (< 100h): TUF = 700K
  • Při dlouhodobém zatížení (≥100h): TUF = 650K

Odolnost proti náhlým změnám teploty (ASF): Odolnost proti náhlým změnám teploty ASF skleněné keramiky definuje schopnost skla odolat tepelnému šoku, způsobenému politím horkého skla studenou vodou.

V souvislosti s téměř nulovou lineární teplotní roztažností způsobuje teplotní šok, způsobený politím skla studenou vodou, velmi malá pnutí. Proto je také odolnost skleněné keramiky proti náhlým změnám teplot omezena výhradně nejvyšší teplotou jejího použití.

Nejvyšší provozní teplota:

  • při krátkodobém zatížení (celkem <100 h): Tmax = 750 ºC
  • při dlouhodobém zatížení (celkem ≥ 100 h - 10.000 h): Tmax = 680 ºC

Uvedené nejvyšší provozní teploty jsou platné pouze se současným dodržováním výše uvedených hodnot TUF.

Úderová a dynamická odolnost keramických skel závisí na způsobu instalace, velikosti a tloušťce skla, druhu úderového zatížení a mnoha jiných faktorech.

Montáž a provoz

Pro keramická skla platí stejné provozní a montážní podmínky, jako pro jiné výrobky ze skla.

Při určování rozměrů rámů a skel je nutné zohlednit různé součinitele teplotní roztažnosti a případné výrobní tolerance skel a materiálů používaných na rámy.

Pokud je z konstrukčních důvodů nutné upevnit sklo do rámu, je třeba zajistit, aby síla tlaku byla rovnoměrně rozložena po celém povrchu skla pod rámem (aby nepůsobila bodově).

Rám, ve kterém bude namontováno sklo, nesmí být zohýbaný. Pokud se nedá zabránit malé deformaci rámu, je nutné použít příslušné pružné těsnění, které zamezí přenosu působení deformace rámu na sklo.

Je nutné zabránit přímému kontaktu skleněné keramiky s kovem (nebo prvky jiných tvrdých materiálů). Jako izolaci mezi skleněnou keramikou a kovem lze použít pružné, tepelně odolné materiály, jako např.: šňůry a těsnění z minerální vlny, hlinitokřemičitanové pásky a jiné.

Čištění a údržba

Jelikož změny povrchu mohou být důsledkem způsobu čištění, je nutné používat čisticí prostředky určené na krbová skla a postupovat v souladu s návodem k čištění a ošetření skel do kamen z keramického skla. V žádném případě nesmí být použity abrazivní prostředky, ani jiné žíravé přípravky.

při dlouhodobém zatížení (celkem ≥ 100 h - 10.000 h): Tmax = 680 ºC